Dziś jest: środa, 13-12-2017, Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Przedszkola

 

 

 

 

S T A T U T   PUBLICZNEGO     PRZEDSZKOLA   W    CHRÓŚCICACH

 

Chróścice  ul. Szkolna 11

SPIS TREŚCI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE ……………………………………………...     4

II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ……………………………………….   5

III ORGANY PRZEDSZKOLA……….………………………………………… 11

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA….……………………….…………...     14

V WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA.……………………………….        23

 

       VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………….     26

 

PODSTAWY    PRAWNE

 

      Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
 2. Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 20 listopada1998 r.
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885  z późn. zm.)
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r.
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół      (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010).
 8. Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki     (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.);
 9. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 10.  Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157)
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r. poz. 532)
 12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach       i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 31 marca 2014 r. poz. 414). Obwieszczenia MEN z dnia 18 grudnia 2013 r.
 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.             w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r. poz.1257).
 14. Aktu założycielskiego.
 15. Niniejszego statutu

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1.  Przedszkole w Chróścicach, zwane dalej " przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Chróścicach przy ulicy Szkolnej 11.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

            Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:


Przedszkole Publiczne w Chróścicach

 

 1. Przedszkole używa pieczęci o treści:

 

Publiczne Przedszkole w Chróścicach

ul. Szkolna 11

46-080 Chróścice

tel. 77 4695 417

NIP991-01-98-251

 

§ 2

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora 

      Przedszkola

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do  piątku. Dzienny czas pracy przedszkola na dany rok szkolny ustala organ prowadzący na wniosek  Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 

§ 3

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową której działalność finansowana jest przez:
  1) Gminę Dobrzeń Wielki

2)rodziców w formie opłat miesięcznych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są w placówce.

 

§ 4

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające  poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie              z bieżącą uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki.      

Zasady odpłatności  i korzystania z wyżywienia przez dzieci i pracowników mogą ulegać zmianie w sytuacji wzrostu cen żywności i wymagają zmiany uchwały Rady Gminy w tej sprawie .

 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice dokonują  z góry na indywidualny numer rachunku bankowego  do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłat (za wyżywienie      i opłaty miesięcznej) ulega obniżeniu za każdy dzień absencji dziecka. Nadpłata podlega zwrotowi w następnym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem opłat należnych za miesiące czerwiec i grudzień.

  6. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do   

      Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin  

      będących  w trudnej sytuacji materialnej.

Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnegow sytuacji potrzeby podjęcia interwencji, ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

 

 

II CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

§ 5

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty  oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania  przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej  orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

         3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do   racjonalnego   

            radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia  

            stresów i porażek;

 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz  nauce dzieci o zróżnicowanych  możliwościach fizycznych i  intelektualnych;

 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do   uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

         7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym  

            oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich   przemyśleń w sposób      

           zrozumiały dla innych;

 

8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie    umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz  sztuki plastyczne;

 

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;

 

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie   ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez :
 1. diagnozowanie dzieci mogących rozpocząć naukę w szkole pod kątem gotowości do nauki szkolnej
 2. wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3-go roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 3. zapewnienie opieki wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 4. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
 5. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 6. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 7. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wspomaganie więzi uczuciowej z rodziną,
 8. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności komunikowania się, gotowości do czytania i kreślenia symboli graficznych, w tym rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów oraz kreślenia liter i cyfr
 9. integrowanie treści edukacyjnych,
 10. prowadzenie działalności diagnozującej dotyczącej rozwoju dziecka,
 11. włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej  na   zasadzie równości praw i obowiązków oraz na stworzeniu warunków do pracy nad przekroczeniem barier rozwojowych,  organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • zajęcia logopedyczne,
 • kompensacyjno – korekcyjne, 
 • porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców,
 1. prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej  przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te odbywać się mogą  na pisemny  wniosek  rodziców( prawnych opiekunów) dziecka, po otrzymaniu  orzeczenia z poradni i uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz po  zapewnieniu  wykwalifikowanej kadry, odpowiedniego wyposażenia  placówki do stopnia niepełnosprawności.
 2. Nabywanie umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

        

    3a.  W przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna

            i eksperymentalna .

 

     4.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę

 

             1) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i sprawuje opiekę w czasie

                 zajęć  w przedszkolu oraz poza przedszkolem według zasad:

 

 1. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i odpowiadają za jego bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem placówki,
 2. wszelkie wyjścia poza teren przedszkola odnotowywane są przez nauczyciela            w dzienniku zajęć oraz zeszycie wyjść
 3. przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki,
 4. wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu tj.15 dzieci na jednego opiekuna.

Każdy wyjazd na wycieczkę nauczyciel zgłasza dyrektorowi przedszkola na druku „karta wycieczki”. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce. Liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel oraz inna osoba dorosła (pracownik przedszkola, rodzic - na prawach pełnoprawnego opiekuna po podpisaniu stosownego oświadczenia o odpowiedzialności za zdrowie i życie powierzonych dzieci). Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 8 osób.

 1. podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup,  odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb          i możliwości dzieci,
 2. zabawy poza budynkiem przedszkola nakładają na nauczyciela obowiązek sprawdzenia terenu zajęć,
 3. ustalony dzienny harmonogram pracy grup powinien być zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniać równomierne rozłożenie zajęć             w czasie, ich różnorodność oraz pobyt na świeżym powietrzu,
 4. dzieci w czasie pobytu w przedszkolu mają zapewniony odpoczynek w formie leżakowania, ćwiczeń relaksacyjnych, muzykoterapii, bajkoterapii ,
 5. pomieszczenia przedszkolne posiadają zgodnie z obowiązującymi normami- oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
 6. stoły dziecięce, krzesła i inny sprzęt przedszkolny są dostosowane do wzrostu dzieci,
 7. dyrektor przedszkola ma prawo do czasowego zawieszenia zajęć, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego, gdy: temperatura w pomieszczeniach przedszkola wynosi poniżej +15ºC; temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 12ºº w dwóch kolejnych dniach wynosi -15ºC lub jest niższa; występują na danym terenie klęski żywiołowe, epidemie lub inne zdarzenia zagrażające zdrowiu dzieci.
 8. sale zajęć są wietrzone w sposób zapewniający świeże powietrze w ciągu całego dnia,
 9. jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan techniczny znajdujących się w nim urządzeń, jak i wyposażenie mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany wyprowadzić dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym fakcie dyrektora  przedszkola.
 10. w przedszkolu nie są stosowane żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami,
 11. przedszkole powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o stwierdzonych u dziecka dolegliwościach zdrowotnych (podwyższona temperatura, ból brzucha, biegunka, wymioty itp.)
 12. w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola,     a po jej ustaniu do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przebywania dziecka w grupie przedszkolnej,
 13. w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka nauczyciel ma obowiązek: udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku; powiadomić dyrektora  przedszkola;  powiadomić rodziców;  powiadomić nauczycielkę - zmienniczkę.
 14. obowiązkiem dyrektora  jest skompletowanie dokumentacji powypadkowej  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.

 

2) W celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa przedszkole określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

 

 1. w sprawowaniu opieki nad dziećmi, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców /opiekunów prawnych obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka   z przedszkola,

b) dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione

pisemnie przez rodziców/opiekunów prawnych. Pisemne upoważnienie powinno

zawierać serię i numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez

rodziców/opiekunów prawnych,

c)dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem

dokumentu tożsamości,

d)rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za

bezpieczeństwo

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

e) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru

w przypadku, gdy osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu lub jej

stan wskazuje na brak możliwości zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.O

odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora

przedszkola oraz podejmuje czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/

opiekunami dziecka.

 

3) Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola.

 

4) Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

 

 1. właściwe organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w j. polskim   oraz wykorzystywanie treści związanych z historią, geografią, tradycją i kulturą naszego kraju,
 2. właściwe organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w języku mniejszości narodowej dla dzieci, których rodzice wypełnili deklaracje objęcia dzieci zajęciami w języku mniejszości narodowej. W przedszkolu prowadzone są zajęcia w języku mniejszości narodowej niemieckiej w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
 3. prowadzenie nauki religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia

pisemnego składanego na początku każdego roku szkolnego;dzieciom, których rodzice/opiekunowie prawni rezygnują z nauki religii przedszkole zapewnia opiekę i uczestnictwo w innego rodzaju zajęciach.

 

      5)  Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomoc   

           psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

 

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień;
 2. określenie  form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania ;
 3. dokonanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć stosownie do potrzeb;
 4. przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;
 5. opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych;
 6. opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci , mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej;
 7. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 8. organizowanie koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków ich rodziców i nauczycieli;
 9. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli
 10. wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 11. współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

      l)   korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i  

           nieodpłatne.

      ł)  pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być   

          udzielana na wniosek:

-   rodziców,

-   poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni  

    specjalistycznej

-  nauczyciela

     m) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, organizowana

          jest w szczególności w formie:

     -  zajęć logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć  

        terapeutycznych

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

6) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
 1. decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna oraz dyrektor przedszkola, po otrzymaniu zgody organu prowadzącego na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz zatrudnienie odpowiednich specjalistów.
 2. w przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu                        niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia dotyczącego wskazania, lub przeciwwskazania do przebywania w grupie przedszkolnej.
 1. Przedszkole może organizować indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Zajęcia organizuje się na czas określony, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

       3.  W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   

      mając   na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

             niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpiecznie  z     

             dzieckiem  oraz  jego rodziną.

 

         4. Sposób i tryb organizacji zajęć specjalistycznych, wczesnego wspomagania oraz       

              indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz   

              prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

         5. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może   tworzyć      

             oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:

           - dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradnia    

              psychologiczno – pedagogiczna,

     - liczba dzieci w tym oddziale nie może przekroczyć 20 w tym nie więcej  niż 5 dzieci  

       niepełnosprawnych, nie określając minimalnej liczby dzieci niepełnosprawnych.

6. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające

     na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

     niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpiecznie  z dzieckiem 

     oraz  jego rodziną.

 

III ORGANY  PRZEDSZKOLA

 

§ 6

 1. Szczegółowe kompetencje organów  przedszkola, którymi są: dyrektor przedszkola,  rada pedagogiczna,  rada rodziców

 

 1. Dyrektor  przedszkola

 

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje oceny pracy nauczycieli na ich wniosek lub wniosek organów uprawnionych zgodnie  z przepisami,
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji oraz zarządzenia organów nadzorujących placówkę,
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz podnosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
 5. organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą przedszkola,
 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników obsługi, decyduje w sprawach : zatrudniania i zwalniania, przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
 7. występuje z wnioskami o odznaczenie, nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli jak również pozostałych pracowników przedszkola po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 8. współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadań,
 9. dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program    nauczania do użytku przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady  pedagogicznej
 10. powołuje komisję rekrutacyjną oraz pełni rolę organu odwoławczego postępowaniu rekrutacyjnym .
 11. realizuje pensum dydaktyczne zgodnie z art. 42 KN.,
 12. przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru  pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
 13. praca dyrektora podlega ocenie przez organ nadzorujący w porozumieniu  z organem prowadzącym,
 14. dyrektor przedszkola wykonuje również inne zadania wynikające   z przepisów szczegółowych,

 

 1. Rada Pedagogiczna-  jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania  i kształcenia. Działa w oparciu o ustawę i własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
  Do jej kompetencji należy:

 

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
 4. uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie zmian,
 5. podejmowanie uchwał  w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
 6. opiniuje  organizację pracy przedszkola,
 7.  opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 8. wnioskuje w sprawie przyznania nauczycielom, dyrektorowi nagród,
 9. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 10. rada może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora,
 11. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,
 12. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej,
 13. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola,
 14. zebrania plenarne rady organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb, inicjatorem zebrań rady mogą być: dyrektor, Rada Pedagogiczna, organ nadzorujący,
 15. zwołujący Radę Pedagogiczną powinien powiadomić o jej posiedzeniu co najmniej 7 dni przed terminem, określić datę, godzinę i przedstawić zagadnienia do dyskusji,
 16.  uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, zebrania rady są protokołowane,
 17. osoby uczestniczące w pracach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dzieci, ich rodziców (opiekunów),  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 1. Rada Rodziców - jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola. Wybory członków Rady Rodziców dokonuje się na    pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie  tajnych wyborów -   co najmniej 7 przedstawicieli. Do jej kompetencji należy:
 1. współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
 2. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,
 3. występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami                    i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw placówki
 4. występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi  funkcjonowania  placówki do organów sprawujących nadzór nad przedszkolem, 
 5. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności przedszkola.
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,
 7. zebrania rady są protokołowane , w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: dyrektor placówki, nauczyciele i inne zaproszone osoby
 8. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz profilaktyczny przedszkola
 9. Rada Rodziców opiniuje zestaw programu wychowania przedszkolnego  wybrany przez Radę  Pedagogiczną.

 

2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych

    warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki,

 1. dyrektor uzgadnia z nauczycielami na początku każdego roku szkolnego formy współdziałania uwzględniając prawo rodziców do znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale,
 2. z zadaniami wynikającymi z w/w dokumentów rodzice zapoznawani są na ogólnych i grupowych zebraniach, które organizowane są co najmniej trzy razy w roku, oraz poprzez umieszczanie na tablicach ogłoszeń wyciągów z planów miesięcznych,
 3. każdy organ przedstawia plan swojej działalności na bieżący rok szkolny  do końca września,
 4. w przedszkolu organizuje się dni otwarte,
 5. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju. Na pierwszym zebraniu grupowym nauczyciel ustala dni, w których udziela informacji rodzicom.

3. Spory pomiędzy organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki.  

    Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory   

    rozstrzygane są w drodze negocjacji i mediacji  przy współudziale wszystkich

    oponentów, po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków negocjacji, ostateczny

    głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres

    kompetencji tych organów.

 1. Zasady rozstrzygania sporów:

- spory pomiędzy nauczycielami a rodzicami - rozstrzyga dyrektor  

                     przedszkola

                -  spory pomiędzy dyrektorem a rodzicami, dyrektorem a nauczycielem   

                   rozstrzyga organ prowadzący placówkę lub organ nadzorujący przedszkole.

 1. Wszelka wymiana informacji między dyrektorem, a radą pedagogiczną dokonuje się poprzez:
 • zarządzenia,
 • ogłoszenia,
 •  rozmowę;
  1. Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na  tablicy ogłoszeń.

 

IV ORGANIZACJA   PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 8 – 10.

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Wójt  Gminy Dobrzeń Wielki.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Opolski Kurator Oświaty.
 3. Nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą sprawuje organ  prowadzący

 

 

§ 8

 

 

 1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3.  Statut dopuszcza tworzenie grup międzyoddziałowych podczas schodzenia się  i  rozchodzenia  się  dzieci  oraz w  innych  uzasadnionych  przypadkach w związku z organizacją pracy placówki .
 4.  Dopuszcza się tworzenie oddziałów integracyjnych do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych, nie określając minimalnej liczby dzieci niepełnosprawnych.
 5.  Na podstawie zgłoszonych przez rodziców deklaracji tworzone są oddziały dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
 6.  W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego   zawierający treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego,    dopuszczany przez dyrektora do użytku w danym przedszkolu.

 

 

 

§ 9

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu dopuszczonego do użytku wykazem MEN. Mogą być realizowane programy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej  i eksperymentalnej.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone nieodpłatne zajęcia dodatkowe.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, rewalidacyjnych, nauki języka obcego, nauki religii  i innych zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych      dzieci i wynosi:
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut,

 

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolach określają

    odrębne przepisy.

    

 

§ 10

 

  1. Przedszkole jest wielooddziałowe

 

 

 

§ 11

 

 1. Szczegółową   organizację    nauczania,  wychowania  i opieki w danym roku  szkolnym  określa   arkusz  organizacji   przedszkola   opracowywany   przez  dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzony w określonych wcześniej terminach przez Organ Prowadzący.
 2.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się liczbę oddziałów ,liczbę dzieci, czas  pracy poszczególnych oddziałów, liczbę  pracowników  pedagogicznych i    niepedagogicznych,    w     tym   pracowników   zajmujących    stanowiska  kierownicze,   oraz   ogólną    tygodniową   i   roczną    liczbę   godzin   pracy  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 3. W arkuszu    organizacyjnym   przedszkola   podaje się , w podziale na  stopnie awansu zawodowego , liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań  kwalifikacyjnych  lub egzaminacyjnych,  oraz wskazuje się  najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych  postępowań.

 

§ 12

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego   przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:

a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

b) co najmniej jedną piąta czasu (w przypadku dzieci młodszych- jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

c) co najmniej jedna piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego.

d) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( z tym, że w tej puli czasu  

   mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

  

 1. Ramowy rozkład dnia, na podstawie którego nauczycielki układają   szczegółowy rozkład dnia dla danej grupy:

            Przedszkole w Chróścicach:

 

6.30 -   8.00 

schodzenie się dzieci

8.00 - 13.00

realizacja podstawy programowej

 

13.00 

13.00-15.00

rozchodzenie się dzieci pięciogodzinnych

zabawy i zajęcia w grupach/leżakowanie

15.00 - 16.00

rozchodzenie się dzieci

 

 

      

            Posiłki:

 

śniadanie

8.30

 

 

obiad     

11.30

 

 

podwieczorek 

 

14.15

 

     

 

§ 13

 

 

 

 

 1. Przedszkole  funkcjonuje  przez cały  rok  szkolny  poniedziałku  do  piątku w godzinach  od 6.30 do 16.00 z wyjątkiem  przerw  ustalonych  przez  organ  prowadzący  zgodnie z ust. 2 pkt. 2.
 2. Statut przedszkola określa:
 1. dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora  przedszkola i rady rodziców w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie  krótszy niż 5 godzin dziennie,
 2. przedszkole jest placówką nie feryjną, pracuje w okresie przerw  świątecznych, zgodnie z potrzebami środowiska.  Terminy przerwy w  pracy przedszkola ustala  organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska,
 3. dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola
  1. w placówce organizuje się oddziały o wydłużonym  czasie pracy ponad  podstawy programowe oraz oddziały realizujące podstawy   programowe pracujące nie krócej niż 5 godzin dziennie,
  2. w okresie przerw świątecznych i ferii może nastąpić reorganizacja pracy oddziałów,
  3. w przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych 

Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej  decyzji rodziców. Terminy tych zajęć podawane są do wiadomości na zebraniach z rodzicami,

3.  Zasady  odpłatności  za  pobyt  dzieci  w  przedszkolu i odpłatności za                                                korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalone są przez organ     prowadzący;

     

 

 1. Dzieci   zakwalifikowane   do   przedszkola   mają   zapewnione    pełne wyżywienie, korzystają one z ilości posiłków w zależności od  deklaracji rodziców w umowie.
 2. Przedszkole zapewnia:
 • 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • 2 posiłki ( śniadanie, obiad)
 •  

§ 14

 

 1. Pracownikami przedszkola są: dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie ustalonym w planie urlopów i zgodnie z przerwą w pracy przedszkola.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

4.   Pracownicy administracji i obsługi to:  główna księgowa, specjalista, intendent,  

       kucharka, pomoc kuchenna, woźne, woźny, pomoc nauczyciela. Szczegółowy zakres  

      obowiązków i czynności służbowych pracowników znajduje się w indywidualnych

      teczkach akt osobowych.

 

 

1)    Do podstawowych obowiązków intendenta należy:

- Dbać o zakupy towarów żywnościowych z ważnymi terminami przydatności    

   do spożycia, potrzebnej ilości i jakości według potrzeb.

- Wydawać z magazynu ilości wg wagi, zgodnie z potrzebami dnia.

                        -  Codziennie pisać raporty żywieniowe podpisane przez dyrektora i kucharkę  

                             do godziny 12.00.

- Bezwzględnie przestrzegać stawki żywieniowej, by nie dopuszczać do  

                           przekroczenia i oszczędności.

- Dbać i nadzorować, by posiłki były estetyczne, jakościowo wg normy   

                            żywieniowej, w wystarczającej ilości.

- Sporządzać jadłospisy dekadowe, jadłospisy umieszczane są w kąciku dla

   rodziców.

- Dbać o zgodność obrotów gotówkowych i stanu kasy.

- Dbać o czystość swojego gabinetu, magazynu żywności, jarzynowego i

   magazynu środków czystości.

- Kontrolować mięso jakościowo i ilościowo po przywiezieniu ze sklepu w

  obecności kucharki i dyrektora przedszkola.

- Comiesięcznie naliczać należności (wyżywienie i opłata stała)za dzieci oraz

  wyżywienie personelu

                        - Prowadzić magazyn i jego dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

                           przepisami i terminowo rozliczać się z Księgowością Publicznego  

                           Przedszkola  w Chróścicach.

                       -  Systematycznie zaopatrywać przedszkole w sprzęt, środki  

                    czystości, odzież ochronną personelu.

-  Systematycznie zaopatrywać kuchnię i sale dzieci w niezbędne

   środki opatrunkowe.

-  Prowadzić rejestr wydawania środków czyszczących i

    dezynfekujących, wyposażenia pracowników w odzież ochronną

    i przedmiotów materiałowych.

-  Prowadzić  inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi

    przepisami,

-  Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ.

-  Przestrzegać zaleceń SANEPID-u.

 -  Wykonywać inne czynności zalecone przez dyrektora

    przedszkola, wynikające z organizacji pracy placówki. 

 

2)   Do podstawowych obowiązków kucharki  należy:

    

 

- przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

- przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach 

   żywieniowych,

-  prowadzić magazyn podręczny,

-  utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość   

   pomieszczeń kuchennych,

-  brać udział w ustalaniu jadłospisu,

         -  przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ.

         -  przestrzegać zaleceń SANEPID-u.

              -     wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające  

                     organizacji pracy w placówce.

         -   przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ.

         -   przestrzegać zaleceń SANEPID-u.

         -   pobierać codziennie i odpowiednio przechowywać próbki

             pokarmowe

 

 

3) do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy:

 

- Przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki

- Pomagać w wydawaniu i porcjowaniu posiłków

- Wykonywać prace porządkowe w kuchni i zmywalni

                - Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola  

                   wynikające z organizacji pracy przedszkola

           -  Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ.

           -  Przestrzegać zaleceń SANEPID-u.

 

 

3)    Do podstawowych obowiązków woźnej należy:

 

             -  Utrzymywać w czystości powierzone pomieszczenia.

             -  Gruntownie raz w tygodniu sprzątać wyżej wymienione pomieszczenia w

                 czasie nieobecności dzieci.

              - Codziennie ścierać parapety okien, kurz z pólek, zabawek i sprzętu.

              - Podlewać kwiaty i dbać o ich estetyczny wygląd.

              - Porządkować wraz z dziećmi kąciki zabawowe.

              - Pomagać rozkładać naczynia.

              - W razie potrzeby pomagać nauczycielce w przygotowywaniu zajęć.

              - Wspierać nauczycielkę w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, dbać  

                 o ich bezpieczeństwo podczas zajęć  zwłaszcza poza terenem placówki

                (spacery)    

              - Prać ręczniki w swoim oddziale zgodnie z instruktażem.

              - Dbać o należyty stan sanitariatów, systematycznie uzupełniać mydło i  papier  

                 toaletowy.

               - Dbać o estetykę otoczenia przedszkola.

               - Zamykać przedszkole – sprawdzić dokładnie czy zamknięte są okna,  drzwi i 

                 zgaszone światła we wszystkich pomieszczeniach.

               - Przestrzegać zaleceń SANEPID-u.

               - Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP, P-POŻ.

              - Dbać o powierzone mienie, sprzęt techniczny i właściwe gospodarowanie  

                środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.

               - Wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola

                 wynikające  z organizacji placówki.

 

4 ) Do podstawowych obowiązków woźnego  należy:

- Dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu.

                  - Dokonywać bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu.

- Instruować pracowników w przedszkolu w zakresie sposobu używania

   urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania zniszczeniu.

- Wykonywać prace ogrodnicze i porządkowe w ogrodzie przedszkolnym

   (wykaszanie trawników).

- Dbać o estetykę otoczenia przedszkola.

- Malować, konserwować, naprawiać urządzenia ogrodowe.

- Wykonywać prace naprawcze pod nieobecność dzieci.

- Przestrzegać zalecenia SANEPID-u.

- Przestrzegać Regulaminu Pracy, Przepisów BHP, P-POŻ.

- Wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola    

  wynikające z organizacji placówki.

                                                        

 

      5)     Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 

           a) spełniać obowiazki opiekuńcze i obsługę w stosunku do grupy najmłodszej

           b) czynne uczestniczyc w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonymi przez 

                nauczyciela, pomagać przy organizacji zajęć

           c)  dbać o czystość i estetyczny wygląd dzieci w przedszkolu

           d) dbać o czystosć  i sprawnosć zabawek oraz innego sprzętu

 

 

     6)     Do podstawowych obowiązków głównej księgowej należy:

 

      a) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.

b) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

c) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej jednostki.

d) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
     z planem finansowym.

      e) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

          operacji gospodarczych i finansowych.

f) Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.

g) Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz analizy w tym

    zakresie.

h) Organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie obiegu i kontroli dokumentów

    zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.

i)  Sprawowanie nadzoru nad celowym wykorzystaniem środków finansowych.

j)  Nadzór nad realizacją zobowiązań i należności.

K )Nadzorowanie pracy pionu księgowości.

l) Kierowanie pracą, instruowanie i szkolenie podległych pracowników.

ł) Współpraca z instytucjami finansowymi i skarbowymi.

m) Inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

 

  7)    Do podstawowych obowiązków specjalisty należy:

a) Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

ą)Rejestracja zwolnień lekarskich.

b)Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie 

  dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c)Sporządzanie list płac oraz przelewów na konta osobiste pracowników, dokonywanie 

    obowiązujących i dobrowolnych potrąceń.

ć)Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja.

d)Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych.

e)Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych
przez podatnika umów zleceń i umów o dzieło.

f)Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń
oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń.

g)Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów
na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń.

h)Sporządzanie deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4R i PIT-8A itd.).

i)Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie.

j)Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.

k)Sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej wynagrodzeń (jeśli są wymagane).

l)Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – Rp-7.

ł)Sporządzanie do GOPS zestawień wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych do przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci w ramach programu „Dożywianie”.

m)Sprawdzanie pod względem rachunkowym zestawień miesięcznych dotyczących opłat miesięcznych za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz opłat za korzystanie z wyżywienia,  uzgadnianie kwot z kwitariuszy z wpłatami na rachunek bankowy

n)Uzgadnianie stanów magazynowych na podstawie faktur dotyczących zakupu żywności oraz wpłat na rachunek bankowy.

o)Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i rachunków  gotówkowych i bezgotówkowych.

ó)Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji księgowej i płacowej.

r)Prowadzenie ewidencji księgowej:

a/ wartościowo – ilościowej oraz umorzenia składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

    - środków trwałych,

    - pozostałych środków trwałych,

    - wartości niematerialnych i prawnych

b/ wartościowej oraz umorzenie

   - zbiorów bibliotecznych

s) Wpis adnotacji na dokumentach księgowych (rachunkach, fakturach i innych) informującej zaewidencjonowanie składników majątkowych w księgach inwentarzowych.

t)Uzgadnianie ewidencji wartościowej składników majątkowych z obrotami i saldami na poszczególnych kontach analitycznych i syntetycznych.

u)Współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną.

y)Rozliczanie inwentaryzacji:

a/ wycena arkuszy spisu z natury,

b/ sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,

c/przedstawianie odpowiednio udokumentowanych wyników inwentaryzacji  Głównej Księgowej i Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Chróścicach.

z)Przygotowywanie informacji o stanie zatrudnienia pracowników w celu naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ź)Przygotowywanie danych dotyczących wysokości wynagrodzeń i pochodnych będących podstawą przygotowania założeń do rocznego planu finansowego jednostki.

ż)Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z wykonywaną pracą
na zajmowanym stanowisku i wynikających z bieżących potrzeb jednostki.

 

§ 15

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, pełniących funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel(e) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. W przedszkolu jest możliwość utworzenia oddziału integracyjnego i

    zatrudnienia dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do

    prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

 

§ 16

 

 1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Publicznego Przedszkola                       w Chróścicach.
 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice maja prawo do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
 1. rzetelną wymianę informacji na temat dziecka w toku kontaktów indywidualnych,
 2. zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,
 3. zapoznanie rodziców z założeniami programu rozwoju placówki, planów miesięcznych w danym oddziale i powiadomienie rodziców o bieżących sprawach przedszkola na gazetce informacyjnej.
 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i jest w pełni odpowiedzialny za  jakość i wyniki tej pracy.
  1. nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwa i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
  2. nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
  3. nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości  społeczno - kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób jego własnych  doświadczeń
 2. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym   możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich, a do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowuje informację gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5-letnich.
 3. W pracy wychowawczej - dydaktyczno nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach prac powołanego zespołu do spraw pomocy  psychologiczno - pedagogicznej , sprawuje opiekę zdrowotną i inną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.
 1.  Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych w formie:
 1. wspólnych spotkań z rodzicami,
 2. indywidualnych rozmów z rodzicami,
 3. grupowych spotkań z rodzicami,
 4. zajęć otwartych dla rodziców,
 5. organizacji uroczystości przedszkolnych.
 1. Informacje o zebraniach i zajęciach wywieszane są na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach szczegółowych zawartych w statucie przedszkola

 

 

 

V WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

 

§ 17

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem
    ust. 2 i 2a.

            1a Dziecko w wieku  6  lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie  

            przedszkolne.

 1.  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może   

        uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w  

   którym kończy 8 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat . Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone (do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat)

2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku:

-  rodzic samotnie wychowuje dziecko

- brak w rodzinie osób mogących sprawować opiekę nad dzieckiem, przy obojgu   

   rodzicach pracujących zawodowo

 

3.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

1) Terminy postępowania rekrutacyjnego i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola

określa Regulamin rekrutacji.

 1. podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola” lub „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (dla dzieci już uczęszczających do przedszkola)
 2.  przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola
 3. w przypadku gdy liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, której przewodniczy wybrany nauczyciel spośród członków rady pedagogicznej powołanych do prac w komisji
 4. komisja rekrutacyjna działa zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej

2) Szczegółowe zasady, kryteria oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określa Organ Prowadzący

4. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje

dyrektor.

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Dzieci mają prawo do:

1)akceptacji takimi, jakie są,

2)indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

3)aktywności twórczej,

4)opieki i ochrony,

5)zabawy i wyboru formy tej zabawy,

6)wypoczynku,

7)podejmowania decyzji i możliwości wyboru,

8)popełniania błędów,

9)odnoszenia sukcesów,

10)znajomości swoich praw i obowiązków,

11)zadawania pytań i uzyskania zrozumiałych odpowiedzi,

12)rozwijania swoich zainteresowań,

13)samodzielnego dokonywania wyborów,

14)wyrażania własnych poglądów, uczuć i potrzeb,

15)nienaruszalności cielesnej,

16)warunków zapewniających im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowania ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 

 

 1. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

1)stwarzać niebezpiecznych sytuacji,

2)krzywdzić innych ani siebie,

3)niszczyć cudzej własności,

4)przeszkadzać innym w pracy lub zabawie.

 1. W przedszkolu przestrzega się prawa dziecka oraz upowszechnia się wiedzę o tych prawach poprzez edukację dzieci, pedagogizację rodziców, zapoznanie z Konwencją o prawach dziecka
 2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków, a opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice ( prawni opiekunowie )we wrześniu – na początku roku szkolnego,
 3. Na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia z listy wychowanków gdy:

1) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 4 tygodni, a rodzice nie zgłaszają przyczyn nieobecności,

2)rodzice uchylają się od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i zalegają z opłata za jeden miesiąc,

3)dziecko stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych wychowanków

4) stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego upośledzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia

5) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci spełniających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

§ 18

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy:
 1. przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych
 2. obsługę finansowo – księgową prowadzi główna księgowa Publicznego Przedszkola w Chróścicach
 3. podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki
 4. dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań pieniężnych do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej -nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 20

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1)wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2)udostępnienie statutuprzedszkola na stronie internetowej przedszkola,

3)udostępnienie statutu na stronie BIP Dobrzeń Wielki.

 

§ 21

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 22

 

Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zmiany w statucie przedszkola podejmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

Przedszkole  publikuje tekst jednolity najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie obwieszczenia.

 

§ 23

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

§ 24

 

Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

 

§ 25

 

Niniejszy Statut został uchwalony Uchwałą nr 9/08/2016, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Chróścicach dnia 31.08.2016r. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Publicznego Przedszkola w Chróścicach uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/08/2014 z dnia 29.08.2014r.

 

 

 

 

 

 

Data uchwalenia:                                Rada Pedagogiczna:                                       Dyrektor: